Każdy nowy pracownik z dniem 1 maja, który będzie pracował na  kasie fiskalnej musi przejść szkolenie z jej obsługi.
To nowy wymóg dla pracodawców, którzy mają obowiązek przeszkolić pracownika i podpisać z nim stosowne oświadczenie o wymaganym przeszkoleniu zanim dopuszczą go do obsługi kasy.
Pozostali pracownicy-kasjerzy  muszą dostarczyć pracodawcy oświadczenie o przeszkoleniu do dnia 31 maja 2019r.!

Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą  ewidencję sprzedaży, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.

Informacja o zasadach ewidencji, oraz oświadczeniu są sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby przeszkolonej.