Nie ma jeszcze finalnych aktów prawnych dotyczących kas ONLINE.

Projekt rozporządzenia technicznego jest już po notyfikacji w Unii Europejskiej. Z informacji otrzymanych z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na spotkaniu w dniu 26 kwietnia 2018 r. poinformowano o planowanym wejściu w życie rozporządzenia technicznego (które nastąpi do końca maja 2018 r.). Dopiero po tej dacie producenci będą mogli składać wnioski homologacyjne dla kas ONLINE w Głównym Urzędzie Miar.

Kolejny etap związany jest z datą 1.10.2018 r.  gdy planowane jest wejście w życie ustawy o VAT określającej m.in. kształt Centralne-go Repozytorium Kas. Dopiero wtedy może nastąpić fiskalizacja oraz uzyskać będzie można odliczenie za
zakup kasy ONLINE.

Kwestie prawne w sprawie kas ONLINE regulują:
 - rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
 - rozporządzenie w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatko-wanych na zakup kas rejestrujących.
Ich treści można znaleźć na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach
(https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303053).

W dniu 27.04.2018 r.  projekt ustawy (Ustawa  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach) przekazano do sejmu. Według informacji ze strony internetowej RCL „dalszy ciąg procesu legislacyjne-go wspomnianego projektu znajduje się na stronach Sejmu RP”.

Uwaga!

Dopiero wejście w życie rozporządzenia technicznego  umożliwi producentom urządzeń fiskalnych ubieganie się o decyzje dopuszczające do obrotu kasy ONLINE. Taką decyzję wydaje prezes Głównego Urzędu Miar, po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań, weryfikując, czy kasa spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

« wróć